top of page
bgb2.jpg

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với VRITIMES (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Đây là các điều khoản và điều kiện (sau đây gọi là “Điều khoản”) chi phối quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sau.

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ cung cấp một nền tảng để các tổ chức phân phối thông cáo báo chí tới các phương tiện truyền thông và các kênh liên quan khác. Dịch vụ không đảm bảo bất kỳ thông cáo báo chí nào, cũng như không đảm bảo bất kỳ mức độ phân phối nào.

Sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các Điều Khoản này. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:
- Dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm luật hoặc quy định hiện hành.
- Dưới bất kỳ hình thức nào gian lận hoặc gây hiểu lầm.
- Dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
- Gửi quảng cáo, tài liệu khuyến mãi hoặc thư rác không mong muốn hoặc trái phép.
- Phân phối bất kỳ nội dung nào có chứa vi-rút, trojan horse, worms, time-bombs hoặc mã độc hại hoặc các loại độc hại khác.

Nội dung người dùng

Bạn sở hữu tất cả các quyền đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi đến Dịch vụ, bao gồm thông cáo báo chí và phương tiện truyền thông đi kèm. Bằng cách gửi Nội dung cho Dịch vụ, bạn cấp cho VRITIMES giấy phép không độc quyền trên toàn thế cầu. VRITIMES không tính phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và hiển thị nội dung cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp giấy phép này.

Thanh toán và Phí

Dịch vụ có thể tính phí cho một số tính năng hoặc dịch vụ. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí theo các điều khoản thanh toán được trình bày cho bạn tại thời điểm bạn đăng ký Dịch vụ. VRITIMES có quyền thay đổi các khoản phí và điều khoản thanh toán bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo đến bạn.

Từ chối trách nhiệm bảo hành

Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý. VRITIMES không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, VRITIMES cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm

VRITIMES không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do mất lợi nhuận, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác, ngay cả khi VRITIMES đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho VRITIMES không bị thiệt hại, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của VRITIMES khỏi và đối với bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, ban hành quyết định tư pháp, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

Chấm dứt dịch vụ

VRITIMES có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân mà không thông báo cho bạn trước.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Nhật Bản. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài tại Nhật Bản theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản.

Thay đổi Điều khoản

VRITIMES có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản này bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau những sửa đổi hoặc bổ sung đó cấu thành việc bạn chấp nhận các sửa đổi đó.

bottom of page