top of page
bgb2.jpg

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ VRITIMES (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ โดยการใช้บริการคุณได้ยอมรับและยินยอมตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

คำอธิบายของบริการ

บริการนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆและช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริการไม่รับประกันสิ่งพิมพ์ใดๆและไม่รับประกันระดับการเผยแพร่

การใช้บริการ

คุณสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการ:
- ในทางใดทางหนึ่งที่เป็นการละเมิดกฏหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ด้วยวิธีใดๆที่เป็นการฉ้อฉลหรือทำให้เข้าใจผิด
- ทางใดๆ เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- เพื่อส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย หรือสแปมที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต
- เพื่อเผยแพร่เนื้อหาใดๆที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา หรือรหัสที่เป็นอันตรายหรือมุ่งร้ายอื่นๆ

เนื้อหาของผู้ใช้

คุณรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบริการ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อประกอบ การส่งเนื้อหาไปยังบริการแสดงว่าคุณให้สิทธิ์ใช้งานทั่วโลกแบบไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่ VRITIMES เพื่อใช้ คัดลอก แก้ไข แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการให้ใบอนุญาตนี้

การชำระเงินและค่าธรรมเนียม

บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคุณสมบัติหรือบริการบางอย่าง คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเงื่อนไขการชำระเงินที่แสดงให้คุณทราบในเวลาที่คุณสมัครใช้บริการ VRITIMES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงินเมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกัน

บริการนี้มีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย VRITIMES ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่ได้เป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

VRITIMES จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การใช้งาน ข้อมูล หรือ ความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ แม้ว่า VRITIMES จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้  คุ้มครอง และปกป้อง VRITIMES บริษัทในเครือ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสิน รางวัล ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (รวมถึง ค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ การที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

การยุติการให้บริการ

VRITIMES อาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขผ่านอนุญาโตตุลาการในประเทศญี่ปุ่นตามกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

VRITIMES ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ การใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากการปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับการแก้ไข

bottom of page